Jan Pieters Ponne (ca 1720- ca 1790), een mysterie

 

In de Speciekohieren van Utingeradeel (Akkrum) staat in 1765 onder de plaats Terhorne vermeld bij nr. 94: Jan Pijters Ponne aengekomen. Waar kwam hij vandaan, wie was hij, welke familierelatie is er tussen deze Jan Pieters Ponne en de rest van de familie Ponne? Het lijkt vanwege zijn patroniem Pieters en achternaam Ponne dat hij een broer is van Gerrit Pieters van Lippenhuizen, maar zekerheid daarover is (tot nu toe) niet gevonden. We zullen de gegevens in de Speciekohieren volgen:

In 1769 vinden we de volgende aantekening: Jan Pijters Ponne gebragt op no. 60. Nu leedig. Sijbe Gerrijts Eigenaar. In 1773 moet hij weer verhuizen. Bij nr. 82 staat namelijk: Ledig. Nu Jan Pitters Ponne gekomen van no. 60. Maar hier was wat meer aan de hand dan een simpele verhuizing. In de Recesboeken van Utingeradeel valt namelijk in 1773 het volgende te lezen:

Gable Wigles als gelastigde van de Eijgenaars Denunsieerde (zegde aan) per deselve contra Jan Pieters Ponne te Terhorne Denunsiant om op den 12 Maij 1773 in vrij dom te verlaten alsoo daenige Huissinge cum annexis als Denunsiant van de Denunsieerde in Huiringe en gebruik heeft volgens nevensgande vertoondt relaas in Judicis vertoont.

Kennelijk moest Jan Pieters Ponne gerechtelijk gedwongen worden het huis dat hij van Gable Wigles huurde, te verlaten. Over de reden hiervan wordt niet gerept.

Hij woont dus vanaf 1773 op nr. 82, waar hij (voor twee personen) dezelfde huur van zes gulden moet betalen. Drie jaar later krijgt hij inwoning van Willem Hinnes weduwe, een gealimenteerde (door de kerk onderhouden) vrouw. Weer drie jaar later, in 1779, verhuist hij met zijn vrouw en de gealimenteerde weduwe naar nr. 111.

In 1782 moet hij weer gedwongen verhuizen. In de Recesboeken van Utingeradeel is opgetekend dat de Mennonitte gemeente had gelast dat Jan Pitters Ponne  op 12 mei zijn woning die hij van haar huurde, diende te verlaten. Hij wordt nu ondergebracht op nr. 25.

In 1786 vinden we de aantekening bij nr. 25:  Jan Pieters De vrouw overleden en in 1791 bij hetzelfde huisnummer: Jan Pieters overleden.

Dat is alles wat erover Jan Pieters Ponne bekend is. Van voor-, maar ook van nageslacht is niets bekend.

terug